Van Bremen Advocaten kantoor

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je onze algemene voorwaarden je kunt dit ook downloaden.

hamer

1. Algemeen

1.1 Van Bremen Advocaten is een eenmanszaak , opgericht naar Nederlands recht, met als doel het
beoefenen van de advocatuur en het verlenen van overige (juridische) diensten.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op iedere toekomstige opdracht van de
opdrachtgever
1.3 Niet alleen Van Bremen Advocaten kan een beroep doen op de bedingen in de algemene
voorwaarden, maar ook alle Partners respectievelijk alle andere personen die voor Van Bremen
Advocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle adviseurs, respectievelijk alle personen die bij de
uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld en/of op wie in verband daarmee enige
aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, respectievelijk alle personen voor wier
handelen of nalaten Van Bremen Advocaten. Aansprakelijk zou kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor
rechtsopvolgers onder algemene titel van voornoemde personen.

Algemene voorwaarden
hamer

2. De opdracht

2.1. Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van
opdracht met Van Bremen Advocaten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
opdracht die door een wederpartij (hierna: “Cliënt”) aan Van Bremen Advocaten wordt gegeven,
daaronder begrepen iedere vervolgopdracht ofgewijzigde of aanvullende opdracht of iedere nieuwe
opdracht, zowel schriftelijk als mondeling overeengekomen, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als
gevolg daarvan of in verband daarmee, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen. In geval
van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst bindend.
2.2. Ingeval de Cliënt betwist dat een opdracht, op welke wijze dan ook is gegeven, zal Cliënt moeten
aantonen dat deze opdracht inderdaad niet is verstrekt.
2.3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door respectievelijk uitsluitend overeengekomen
met Van Bremen Advocaten en namens haar uitgevoerd. Dit geldt onverkort indien de overeenkomst
van opdracht of rechtsbetrekking met de Cliënt tot stand is gekomen via een persoon als bedoeld in
artikel 1, lid 2. Het feit dat het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Cliënt is, dat
werkzaamheden door een bepaalde persoon worden uitgevoerd, doet hieraan evenmin af. De
werking van deartikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
2.4. Het staat Van Bremen Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid
door de door haar aan te wijzen werknemers en adviseurs van Van Bremen Advocaten te laten
uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van niet aan haar verbonden personen (“Derden”).
Onder “verbonden personen” wordt begrepen: de advocaten, de werknemers en de adviseurs van
Van Bremen Advocaten.
2.5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Cliënt wordt door Van Bremen Advocaten
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene voorwaarden
hamer

3. Uitvoering van de opdracht

3.1. De opdracht aan Van Bremen Advocaten leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een
resultaatsverbintenis.
3.2. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Anderen dan de
Cliënt mogen niet op het resultaat van de voor de Cliënt verrichte werkzaamheden of de uitvoering
daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen, tenzij dat door Van Bremen Advocaten
uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. Juridische opinies en soortgelijke verklaringen
respectievelijk adviezen mogen door Cliënt niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Bremen Advocaten, tenzij de toestemming reeds
expliciet blijkt uit de omschrijving van de opdracht.
3.3. Van Bremen Advocaten zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering
van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg
van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
3.4. De Cliënt dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en documenten die Van Bremen
Advocaten naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de door Van
Bremen Advocaten gewenste vorm en wijze aan Van Bremen Advocaten ter beschikking worden
gesteld. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Van Bremen
Advocaten ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig
zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. De uit de vertraging in de
uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet,
niet-tijdig of niet-behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn
voor rekening van de Cliënt. Van Bremen Advocaten heeft het recht de aanvang respectievelijk de
uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Cliënt aan de in dit lid genoemde
verplichtingen heeft voldaan.
3.5. De Cliënt dient ook zonder verzoek van Van Bremen Advocaten er voor zorg te dragen dat de
Cliënt die informatie, (nieuwe) feiten en (nieuwe) omstandigheden onverwijld ter beschikking stelt
respectievelijk mededeelt aan Van Bremen Advocaten die noodzakelijk is voor een adequate
uitvoering van de werkzaamheden van Van Bremen Advocaten.
3.6. In het geval communicatie tussen de Cliënt en Van Bremen Advocaten plaatsvindt met behulp van
elektronische middelen zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, zullen beide partijen zorg
dragen voor gebruik van standaard virusprotectie. Geen van beide partijen is echter jegens de
andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen
en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd
ontvangen berichten. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt
ongeëncrypteerd, tenzij de Cliënt en Van Bremen Advocaten daarover uitdrukkelijk andere afspraken
hebben gemaakt.
3.7. Mondelinge adviezen gegeven door Van Bremen Advocaten zullen alleen gelden, als deze ook
schriftelijk zijn bevestigd door Van Bremen Advocaten.

Algemene voorwaarden
hamer

4. Intellectuele eigendom

4.1. Van Bremen Advocaten behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking
tot voortbrengselen van de geest die zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt of heeft
ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan zij de
auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken. 4.2. Het is
de Cliënt uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen,
(model) contracten en andere voortbrengselen van de geest van Van Bremen Advocaten, een en
ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te
openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na
verkregen schriftelijke toestemming van Van Bremen toegestaan. De Cliënt heeft het recht de
schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover
passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het
voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Algemene voorwaarden